Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava – Poruba
info@4medi.cz

Nadační fond Regenerativní medicíny – REGENERON

Nadační fond Regenerativní medicíny je nezisková právnická osoba působící mezinárodně, která významně přispívá k rozvoji a širokému uplatnění regenerativní medicíny. Vznikl v Praze a je prvním nadačním fondem zabývajícím se touto oblastí v České republice. Slouží výhradně obecně prospěšným cílům. Cílem Nadačního fondu je získávat příspěvky a oceňovat ty nejlepší výzkumníky v uvedené oblasti. Nadační příspěvky mohou být poskytovány jednotlivcům, týmům, fyzickým i právnickým osobám, občanským sdružením, spolkům, nadacím a nadačním fondům, jejichž odborná činnost souvisí s cíli Nadačního fondu.


Poslání Nadačního fondu

Posláním Nadačního fondu je dlouhodobá podpora výzkumu, vývoje a klinického využití lidských buněk, tkání a genů a to jak jednotlivých vědců a lékařů, tak institucí, které se touto oblastí zabývají.

Cíl Nadačního fondu

Cílem Nadačního fondu je podporovat autory výzkumů, vynálezce a vědce, kteří se mimořádně zaslouží svou prací a dílem o využití lidských buněk v léčbě a zlepšení zdravotního stavu civilizace, a to nejen na území České republiky.

Podporovaná oblast

Na základě několika tisíců vědeckých studií a praktických aplikací je zřejmé, že lidské buňky, tkáně a geny lze využít velmi úspěšně v léčbě akutních a chronických stavů člověka. Tento obor se souhrnně nazývá Regenerativní medicína a zabývá se oblastmi buněčné terapie, tkáňového inženýrství, genové terapie a biobankingu. Jedná se relativně o nové interdisciplinární odvětví medicíny, které spočívá zejména v léčbě využívající vlastních či dárcovských buněk pacienta.

V případě využití vlastních buněk pacienta se jedná o striktně personalizovaný přístup k léčbě. Lidské buňky jsou podle potřeby upravovány, pěstovány, kultivovány a následně aplikovány zpět do lidského organismu za účelem léčby širokého spektra nemocí, úrazů a postižení. Dlouhodobým vědeckým cílem je zlepšit funkci a prodloužit životnost lidských tkání a orgánů a zvýšit kvalitu života, a to včetně léčby závažných onemocnění jako jsou kardiovaskulární onemocnění, onemocnění pohybového aparátu, těžké popáleniny, léčba nehojících se ran, onkologické, degenerativní, autoimunní či kožní onemocnění.

Význam Nadačního fondu

Česká republika disponuje unikátními pracovišti pro vědu a výzkum, která se řadí mezi světovou špičku v oboru. V české veřejné i soukromé sféře pracují špičkový vědci, biologové, inženýři a lékaři, kteří dosáhli už v minulosti přesvědčivých výzkumných výsledku v oblasti Regenerativní medicíny. Nedostatečné technologické zázemí a finanční prostředky jim často brání k uskutečnění dalších vývojových kroků, které by dovedly jejich výsledky do finální podoby, tedy aby umožnili léčbu pacientů pomocí nových unikátních léčebných metod. Nadační fond pomůže výzkumníkům reálně rozšířit jejich možnosti. Umožní jim také rozšířit jejich působnosti i na oblast klinickou a umožní jim zajistit vhodné technologické zázemí pro jejich vývojové a vědecké potřeby.

Pomocí léčebných metod Regenerativní medicíny se již dnes po celém světě léčí milióny lidí. Již více než 1,2 miliónu pacientů bylo léčeno pomocí Regenerativní medicíny. Mimo již léčitelné diagnózy existuje v současné době více jak 300 diagnóz, které se nachází v procesu pokročilých klinických studií. Česká republika umožnila tuto léčbu prozatím jen omezenému množství osob. Cílem Nadačního fondu je tento trend v České republice změnit a umožnit unikátní léčbu široké populaci pacientů, čehož lze docílit právě díky rozvoji uvedeného oboru.

Popis činností

Cílem Nadačního fondu je podpořit projekty základního a aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti Regenerativní medicíny, stejně jako dopomoci aplikacím vzešlým z tohoto výzkumu a vývoje. Nadační fond umožní úspěšným autorům výzkumů, vynálezcům, vědcům a lékařům, stejně jako vybraným zdravotnickým zařízením, získat či využít potřebné technologické zázemí, unikátní přístroje, know-how a další potřebné materiály pro vývoj a výzkum lidských buněk, tkání a genů. Nadační fond podporuje české i zahraniční vědce v rozvoji jejich know-how tak, aby zpřístupnili pacientům nejmodernější léčbu pomocí lidských buněk. Nadační fond podporuje možnosti využití zahraničního klinického výzkumu v České republice. Ocení a finančně podpoří ty nejlepší výsledky vývoje a výzkumu ve zmíněné oblasti.

Regenerativní medicína je nastávajícím typem léčby, která již dnes umožňuje léčbu vážných diagnóz a onemocnění, pro které konvenční a současná medicína nemá dostatečné možnosti a schopnosti. Svým příspěvkem do Nadačního fondu podpoříte rozvoj oboru Regenerativní medicíny nejen v ČR, a léčby dosud nedostatečně léčených nebo neléčených diagnóz pomocí lidských buněk, tkání a genů. Umožníte další výzkum, vývoj a klinické užití lidských buněk při léčbě vážných onemocnění. Díky podpoře Nadačního fondu dojde ke zmenšení utrpení mnoha lidí, stejně jako ke zvýšení kvality jejich života. Dlouhodobě také podpoříte špičkovou vědu a výzkum v této velmi nadějné oblasti a pomůžete vědcům a výzkumníkům splnit jejich sny, tedy rozšířit jejich vědecké výsledky na oblast klinickou. Dáváte pacientům naději na nové možnosti léčby jejich vážných onemocnění pomocí lidských buněk.